I přesto, že většina lidí Bibli nečetla, 7O% dotázaných v průzkumu společnosti SANEP uvedlo, že zná biblické příběhy. Hlubší znalosti Bible pak má 20% dotázaných. Často čte Bibli pouze 3% dotázaných a občas 18% respondentů. Naopak 79% dotázaných se přiznalo, že Bibli nečetlo. Je tedy evidentní, že znalost biblických příběhů u většiny české populace nepochází z četby Bible, ale patrně zejména z filmů, rozhlasu, či literární tvorby, která některé části Bible cituje, či se na ně odkazuje. Lze tedy říci, že ačkoli fakticky většina českého národa Bibli nečetla, povědomí o Bibli a jejím obsahu má většina lidí.

Internetový průzkum společnosti SANEP byl ve dnech 25.10. – 5.11. 2009 proveden na reprezentativním vzorku 18,300 dotázaných ve věkové kategorii 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci panelu 115 tisíc registrovaných uživatelů 48,540 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje kolem +-1,5 procentního bodu. Tento průzkum byl zadán společností Biblion o.s.

Bible se v českých domácnostech objevuje nejčastěji jako rodinné dědictví (15%). Darem obdrželo Bibli 14% respondentů a zakoupilo ji 7% respondentů. O tom zda vlastní, či nevlastní Bibli neví 6% dotázaných, což jsou zejména mladí lidé ve věku 18-22 let.

Zajímavým zjištěním průzkumu společnosti SANEP je, že za prospěšnou považuje Bibli v dnešní době 43% dotázaných. Skepticky se naopak k otázce prospěšnosti Bible staví 29% dotázaných a 28% dotázaných uvedlo, že neví. Tento výsledek poukazuje na skutečnost, že si většina lidí, i přes pouze obecné povědomí o obsahu Bible a přes většinový ateizmus českého národa, uvědomuje závažnost obsahu této „knihy knih“. Může to však také znamenat, že i lidé bez vyznání, kterých je v ČR většina, si uvědomují existenci morálních a mravních principů, které v naší společnosti selhávají, a které jsou v různých formách vyobrazeny v Biblických příbězích. V každém případě je paradoxem, že Bibli považují za prospěšnou i lidé, kteří ji nečetli, ale ani ji nevlastní.

O koupi nového vydání „Bible – překlad 21. století“ uvažuje 5% dotázaných, což jsou zejména lidé ve věku 35 -50 let, středního a vysokoškolského vzdělání. „Bibli – překlad 21. Století“ již zakoupilo 1% dotázaných. O vydání této Bible ví 14% dotázaných, avšak zájem o její koupi nemají. Informace o vydání „Bible – překlad 21. Století“ pak nemá 80% respondentů.

Celkově lze říci, že Bible vzbuzuje zájem či respekt i u lidí, kteří nejsou nábožensky orientovaní, což lze přičíst faktu, že ani znalost Bible není vázána na příklon ke křesťanské víře. Příčinou bude fakt, že Český národ má hluboké křesťanské kořeny a Biblické příběhy jsou nedílnou součástí České kultury.

Výsledky průzkumu v PDF naleznete zde:

http://www.honzaskranka.cz/free/b21/sanep_bible.pdf

Více informací na: Jan Škraňka, cteni(a)bible21.cz, M:733 627 389